Vores
vedtægter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

1. Navn og stiftelse

1.0 Klubbens navn er Veteranknallertklubben Aktiv og er stiftet den 8. februar 1992.

 

2. Klubbens formål og virke 

1.0 Klubbens overordnede formål er at søge gamle knallerter bevaret og udbrede kendskabet til disse køretøjer i offentligheden. Klubbens medlemmer restaurerer køretøjerne og hjælper hinanden indbyrdes med at skaffe dele eller foretage reparationer. Samhørigheden blandt medlemmerne om disse aktiviteter er det bærende grundlag for klublivet.

2.0 Veteranknallerter defineres i klubben som knallerter, der er ældre end 25 år.

3.0 Klubben søger formålet opfyldt ved afholdelse af forskellige arrangementer året rundt. Der kan være tale om løb, garagemøder, stumpemarkeder etc. Der er ingen afgrænsninger i indholdet af disse arrangementer, så længe der er klar relevans til veteranknallerter.

3.1 Klubben udgiver klubbladet Aktivt Knallert Forum. Såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, kan der nedsættes et mindre udvalg til formålet.

3.2 Klubben driver hjemmesiden www.vkka.dk hvor alle relevante oplysninger om klubbens historie, drift og arrangementer er tilgængelig for alle interesserede.

4.0 Klubben samarbejder med andre veteranknallertklubber og bestræber sig på at fremme god dialog med disse til gavn for klubbernes formål og virke.

 

3. Tegning af medlemsskab

1.0 Enhver enkeltperson som anerkender klubbens formål angivet i § 2 og betaler det til enhver tid gældende kontingent, kan optages som medlem.

2.0 Bestyrelsen er bemyndiget til at dispensere for § 3 stk.1. overfor museer, foreninger m.v.

3.0 Begæring om optagelse i klubben kan ske via klubbens hjemmeside eller ved henvendelse til en af klubbens bestyrelsesmedlemmer.

3.1 Medlemskab i klubben er husstandsmedlemskab, dog har kun én stemmeret på generalforsamlingen.

4.0 Medlemskabet fornyes automatisk hvert år, når kontingentopkrævningen betales.

5.0 Medlemmer modtager automatisk et eksemplar af klubbladet hver gang det udgives.

6.0 Medlemskontingent betales helårligt forud og kan ikke kræves tilbagebetalt hverken helt eller delvist under nogen omstændigheder

7.0 Betales kontingentet ikke, fortabes medlemskabet.

8.0 Handler et medlem bevidst imod klubbens interesser eller udviser grov illoyalitet, er bestyrelsen berettiget til at ekskludere det pågældende medlem.

 

4. Bestyrelsen

1.0 Klubben ledes af bestyrelsen, som består af 7 medlemmer. Herudover er mindst 1 suppleant valgt. Bestyrelsesposterne fordeler sig på formand, næstformand og kasserer samt 4 menige bestyrelsesmedlemmer. Formanden leder bestyrelsesmøderne og tegner klubben udadtil.

2.0 Næstformanden indtræder ved formandens fravær i dennes sted.

3.0 Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv.

4.0 Beslutningsprocessen i bestyrelsen foregår ved almindeligt stemmeflertal.

5.0 Bestyrelsen afholder møder med jævne mellemrum efter egen beslutning. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og alle forhandlinger føres til protokol.

6.0 Bestyrelsen er eneansvarlig for klubbens drift overfor generalforsamlingen.

7.0 Bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur hvert andet år. 4 af medlemmerne vælges i år med ulige årstal og 3 af medlemmerne vælges i år med lige årstal. Afgående medlemmer kan genvælges. Suppleanter vælges for perioder á 1 år. Suppleanter kan genvælges.

8.0 Bestyrelsen er bemyndiget til at indmelde klubben i relaterede foreninger, hvis det skønnes til gavn for medlemmerne og i overensstemmelse med klubbens formålsparagraf

5. Regnskab og kontingent

1.0 Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

2.0 Kassereren varetager bogføring af indtægter og udgifter og disponerer over klubbens indestående på bankkonto. Kassereren fører regnskaberne efter forskrift fra bestyrelse og revisor og præsenterer det årlige afsluttede regnskab på generalforsamlingen til godkendelse.

3.0 Kassereren er ansvarlig for at opkræve gældende kontingent fra medlemmerne og betale de udgifter, som bestyrelsen anviser.

4.0 Revisoren er ansvarlige for gennemgribende revision af klubbens regnskab og påser, at god regnskabsskik overholdes.

5.0 Revisoren afgår hvert år og kan genvælges af generalforsamlingen. Revisoren kan aldrig være medlem af bestyrelsen.

5.1 Revisorsuppleant afgår hvert år og kan genvælges af generalforsamlingen. Revisorsuppleant kan aldrig være medlem af bestyrelsen.

6.0 Klubbens formand, kasserer, medlemsadministrator og ansvarshavende redaktør oppebærer et års reguleret fast tilskud til dækning af løse omkostninger som telefon, porto m.v.

7.0 Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent.

 

6. Generalforsamlingen

1.0 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

2.0 Generalforsamling afholdes 1 gang årligt i 1. kvartal og annonceres senest 1 måned før i klubbladet eller pr. brev til de enkelte medlemmer.

3.0 Dagsorden består som minimum af følgende punkter:
– Valg af dirigent
– Valg af referent
– Formandens beretning
– Præsentation af årets regnskab til godkendelse
– Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
– Indkomne forslag
– Valg af bestyrelsesmedlemmer
– Valg af suppleant
– Valg af revisor
– Valg af revisorsuppleant
– Eventuelt

4.0 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før.

5.0 Afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning, medmindre et medlem begærer skriftlig afstemning.

6.0 Afstemning afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte, dog skal vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 af stemmerne.

7.0 Ethvert medlem som har betalt kontingent har stemmeret.

8.0 Generalforsamlingen føres til referat i klubbens protokol.

 

7. Ekstraordinær generalforsamling

1.0 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter generalforsamlingens ønske eller bestyrelsens beslutning eller i tilfælde af, at mindst 1/3 af samtlige medlemmer fremsætter begæring herom.

2.0 Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig ved simpelt flertal i stemmeafgivning blandt de fremmødte medlemmer.

3.0 Ekstraordinær generalforsamling skal annonceres i klubblad eller pr. brev til medlemmerne med mindst 1 måneds varsel. Dagsorden skal vedlægges.

 

8. Klubbens opløsning

1.0 Mister klubben sit bæredygtige medlemsgrundlag eller opstår der særlige forhold, som gør fortsat drift uhensigtsmæssig eller medfører markante omkostningsstigninger, kan generalforsamlingen beslutte at opløse foreningen.

2.0 Forslag om klubbens opløsning skal behandles på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger. Bestyrelsen indkalder samtlige medlemmer ved annoncering i klubblad eller pr. brev vedlagt dagsorden.

3.0 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved simpelt flertal i stemmeafgivning blandt de fremmødte.

4.0 Generalforsamlingen træffer afgørelse om anvendelse af klubbens frie likvide midler.

Et par af dine fordele som medlem

Som medlem af Veteranknallertklubben Aktiv får du mange fordele. Her har vi udvalgt tre. 

01

Klubblad

Som medlem modtager du 4 gange årligt vores klubblad Aktiv Knallert Forum. I bladet kan du altid finde spændende reportager, vejledninger, artikler og meget mere.

02

Fællesskab

Som medlem vil du blive del af et større fællesskab. Vi kører mange ture året rundt hvor du får mulighed for at bruge dagen sammen med folk med samme interesse.

03

Rabat

Som medlem får du adgang til rabat hos flere forhandlere af reservedele og udstyr. Det hænder jo at man får brug for en dims eller en dippedut til sit knallertprojekt.